Adatkezelési tájékoztató

az M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság honlapjának használata során,
illetve az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában megvalósuló adatkezelésekről

1. A tájékoztató célja

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2119 Pécel, Hősök útja 105., adószám: 25323834-2-13, képviselő: Őri Tibor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) honlapjának használata során kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 

2. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

 

Az adatkezelő:                        M.K.T-Őri Mérnöki Iroda Kft.

címe:                                       2119 Pécel, Hősök útja 105.ű

adószáma:                               25323834-2-13

elérhetősége:                           oritibor@mktori.hu

képviseli:                                Őri Tibor ügyvezető

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Neve:                          Comprel Számítástechnikai és Kommunikációs Bt.

Székhelye:                   1135 Budapest, Jász u. 65. 3. em. 5.

Adószáma:                  21959057-2-41

Elérhetősége:              comprel@comprel.hu

Képviseli:                    Szigetvári Szilvia ügyvezető

Tevékenység:              IT szolgáltatás, Weboldalfejlesztés

 

3. A honlapon történő kapcsolatfelvételről

 

Az érintett által a Társaság honlapján feltüntetett e-mail címre küldött üzenetével, valamint az űrlap kitöltésekor a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság csak és kizárólag az e pontban megjelölt célból, használja fel, azokat harmadik félnek nem továbbítja.

adatkezelés célja: a látogatók által írt elektronikus üzenetekben foglalt panaszok, észrevételek kivizsgálása, minőségbiztosítás, szolgáltatás fejlesztése

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, egyéb, az üzenetben foglalt, általa megadott személyes adata

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

adattárolás ideje: az érintett által feltett kérdések megválaszolását követően személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, ezen eljárások esetén annak jogerős lezárultáig

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

adattovábbítás: az érintettek személyes adatait a Társaság fő szabály szerint nem továbbítja. Kivételt képez ez alól esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.

automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.

 

4. Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

 

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően a Társaság is cookie-kat (sütiket) használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.

A cookieknak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik az ideiglenes (feltétlenül szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet (pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A Társaság honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez feltétlenül szükséges cookiekat használunk. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a látogatás idejére vonatkozik. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az érintett számára legmegfelelőbb beállításokhoz javasolt használni a kereső “Segítség” menüjét.

adatkezelés célja: a honlap-látogatás minél magasabb színvonalú működésének biztosítása

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: adott látogatás időtartama

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

adattovábbítás: nem történik

automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a Társaság képviselőjén keresztül bármikor:

   • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
   • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
   • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
   • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
   • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Társaságnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

   • milyen célból kezeli,
   • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
   • mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
   • milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
   • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
   • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
   • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
   • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
   • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
   • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Társaság csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Társaság az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Társaság az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a Társaság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
   • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
   • a Társaság számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Társaságot keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

A Társaság adatvédelmi szabályzata a Társaság székhelyén érhető el.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

6. Jogszabályi hivatkozások

 

   • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

7. Záró rendelkezések

 

Jelen tájékoztató 2022. május 11. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazását elrendelem.

Kelt: Pécel, 2022. május 11.

Őri Tibor

ügyvezető